Блогът на Тренинг Дивижън

обучения, тиймбилдинг програми, изграждане на умения, мотивация, лидерство

Моделът на Тори в практиката

Моделът на Тори е подходящ за функционално лидерство на всяка една организация. Лидерът на група по модела Тори ръководи по същия начин, по който преди време е бил ръководен самият той, т.е. няма разлика между поведението му на лидер и това на подчинен. Използва една и съща теория и в двете ситуации; поведението му на терапевт, администратор, треньор, родител, учител, съветник, мениджър или приятел е едно и също. Не избира „лидерски стил”, а се стреми да бъде преди всичко личност и така да заслужи уважението на своите подчинени.

Налице са няколко изходни допускания, които имат строго препоръчителен характер за успеха на модела в практиката:

  • Груповият лидер е най-ефективен, ако е открит и близък със своите подчинени.
  • Лидерът трябва да позволи на групата да се пригоди към променящата се среда естествено, а не да налага класическия лидерски модел.
  • Функционалното поведение е най-правилно и дава най-добър резултат.
  • Групата има склонност към ентропия, когато към нея се подхожда авторитарно и в позицията на роля.
  • Подобряването на обратната връзка е силно оръжие, което повишава ефективността на лидерството и на работата на самата група.

Лидерство - моделът на ТориОсновният принцип в прилагането на Тори на практика е приемането на доверие  на редица допускания за себе си и за средата. Лидерът е склонен да вярва на собствената си интуиция,  на мотивацията на подчинените си, на своите и техните способности, на отговорното си/им поведение и т.н. Подхожда с доверие към себе си и към другите. По такъв начин се подхожда и към страховете – те се признават открито. За да се интегрира наистина в групата, лидерът трябва да се запознае добре със собствените си страхове и с тези на другите.

Фокусът на отношенията вътре в групата се измества от „договорни” ролеви задължения към самостоятелно развитие спрямо изискванията на средата и реалните възможности на групата.

Моделът на Тори се основава не толкова на стройна методология или техника, колкото на основни допускания и житейски опит, съчетан с ценностни разбирания. Основната променлива е доверието: колкото повече се доверява една личност, толкова повече се открива и установява естествена връзка с останалите. По-малко страхове и повече доверие, това накратко е основната движеща сила на модела.

Усъвършенстването на модела може да бъде постигнато по няколко начина:

  • чрез четене на литература по темата, ако самата материя не ни е достатъчно ясна;
  • чрез микроексперименти със собственото поведение, опитвайки се да се доближим малко повече към едно освободено от роли поведение;
  • чрез работа в една група заедно с личност, която вече е усвоила и прилага модела на Тори.

Действително има и такива ситуации, в които ролевото поведение е по-полезно от освободеното. Например при строго формални структури, както и при контролирани отношения или отношения на зависимост. От друга страна освободеното от роли лидерско поведение в никаъв случай не означава пасивност. Напротив, този „нов” лидер трябва се стреми да бъде чут и разбран, да подкрепя своите служители, да изразява чувствата и нуждите си вместо да ги прикрива и като цяло да бъде креативен в отношенията си с останалите, а не да се изолира.

Можете да научите повече за нашето обучение Лидерство и харизма на фирмения ни уебсайт, както и да се запознаете с нашите предложения за обучения и тиймбилдинг програми.

Оставете коментар