Блогът на Тренинг Дивижън

обучения, тиймбилдинг програми, изграждане на умения, мотивация, лидерство

Обучения за лидери от „Тренинг Дивижън”

Какво представляват лидерите и как обученията за лидери им помагат? Лидерството е умение да се въвличат и ангажират хора в конкретна дейност, така че те да се стремят доброволно да съдействат за постигане на по- високи екипни цели, които да бъдат изпълнени по най-добрия начин. Лидерът е човекът, който вдъхновява служителите си да развиват силните си страни и по този начин да постигат по- високи резултати. Лидерът е този, който дава посоката на действие, а екипът го следва неотлъчно.
Ако лидерът си противоречи, не поема отговорност за действията си, поставя неясни и неадекватни изисквания към отделните членове от екипа или постоянно критикува хората, то тогава те се демотивират и спират да изпълняват задълженията си ефективно. Това е пример за неуспешен лидер.

Има два типа успешни лидери – единия тип се ражда като такъв, а на другия му трябва обучение.

Какво всъщност притежава успешният лидер?

 • Способност за възприемане на действителността точно;

 • Способност да се фокусира върху проблемите, а не върху себе си;
 • Естествено, спонтанно и не стереотипно оценяване на обектите, събитията и хората;

 • Способност да мотивира и вдъхновява;

 • Стабилна ценностна система, основана на принципи – лидерът не бърка средства с цели;
 • Съзидателност, творческа личност, способност да вижда нещата нестандартно;
 • Противопоставяне на натиска към конформизъм от обществото;

Обучението за лидери помага в придобиването на такива умения. Неговата цел е да създаде възможности и подходяща среда, в която хората да открият и осъзнаят своя лидерски потенциал, и да се развият в желаната посока. Всъщност тук участниците ще получат различни инструменти за работа със себе си и другите, които могат да използват в реална работна среда.

Обученията, които предлагаме акцентират върху изграждането на ролеви модел, върху разбирането на начина, по който лидерите вършат работата си и как ги възприемат околните, върху създаването на готовност за работа от страна на техните служители, както и върху невербалната комуникация.

Какви са целите на обученията за лидери?

 • Научаване на разликата между лидерство и мениджмънт;
 • Задълбочено разбиране на собственото лидерското поведение и неговите последствия;
 • Анализ и управление на поведенчески модели, вярвания и правила;
 • Личностно развитие;

 • Развитие в нивото на мислене;

 • Развиване на умения за вземане на ключови решения във високо стресови ситуации;
 • Задълбочаване и опростяване на комуникацията и междуличностните отношения;
 • Развиване на умения за мотивиране, вдъхновяване и овластяване на другите.

За кого са предназначени?

 • Мениджъри на екипи, които искат да развият лидерските си качества;
 • Лидери, които искат да оценят и развият способностите си за въздействие и влияние;
 • Професионалисти, които искат да работят с вярвания и модели на управление;
 • Хора, които търсят своята роля, лидерски стил и личностно развитие.

Оставете коментар