Блогът на Тренинг Дивижън

обучения, тиймбилдинг програми, изграждане на умения, мотивация, лидерство

Публикации с етикети проблемни ситуации

Фотогалерия обучения – избрани моменти от проведени обучения

На фокус днес е една селекция снимки от проведени обучения за клиенти от различни сфери на бизнеса. Основната идея на обученията, които организираме, е да решим реални проблеми от работата ви с хората ви за постигането на целите ви.

Обикновено на първо място анализираме нуждите от обучение на вашата организация. В какви трудни ситуации и проблемни области най-често изпадат служителите, какво им пречи за изпълнят работата си ефективно, какво всъщност означава качествено и ефективно свършена работа.

След това се определят целите и метода на обучението и се уточняват темите, програмата и организацията на провеждането му. Заедно изготвяме бизнес симулации и казуси, базирани на реални проблеми от вашата ежедневна практика. По време на обучението служителите изпробват новите знания в тези симулации и практически занимания. Те могат да бъдат под формата и на обучителни модули, разпределени във времето, за да се постигне дълготрайна промяна в поведението и успешно заменяне на един работен навик с друг.

На последно място се оценява ефективността на обучението по модела на Къркпатрик, наблягайки на въпросници за установяване мнението на участниците, обратна връзка от обучаващия и прекия ръководител, наблюдение и сравняване на параметрите “преди-след”.

Снимките илюстрират различни моменти от проведени обучения по мениджърски умения, презентационни умения, събиране на вземания, продажбени умения, управление на организационна промяна, комуникационни умения, обслужване на клиенти, лидерство и харизма.

Повече информация за нашите обучения можете да откриете на уеб сайта на Тренинг Дивижън.

Кой е най-яркият ви спомен от обучение, в който сте участвали?

Приложението на метода „кейс стъди” в развитието на човешките ресурси

Добрият кейс е като превозно средство, което транспортира парче от миналото директно на тренировъчната площадка. Методът „кейс стъди” (анализ на случай) използва натрупания предишен опит като отправна точка. Позволява ни да се учим от действителни ситуации в миналото и от реално настъпили последствия. Чрез приложението му в сферата на човешките ресурси се цели запознаване на участниците с кръг от реални мениджърски ситуации, които изискват неотложни решения и действия.

Приложение на метода "кейс стъди" (анализ на случай) в човешките ресурсиСледването на рутинни процедури в управленския процес невинаги дава желания резултат. Често се налага да се взимат несвойствени решения. Така намирайки се в ситуация на недостатъчна информационна осигуреност, мениджърът трябва да прецени дали е в състояние да вземе решението или е по-разумно да го отложи във времето.

Насоката на едно кейс стъди може да бъде към конкретна личност, инцидент или ситуация. Това са трите основни типа кейсове, с които се работи в изследователската практика. Прочети цялата публикация…

Разработване на кейс стъди (анализ на случай)

Вместо да се придържа към строг набор от правила за изследване на определен брой променливи, методът „кейс стъди” включва дълбочинно разглеждане в течение на дълъг период от време на едно-единствено явление, наречено кейс. Този метод, характерен за социалните науки, ни предлага един систематичен подход за наблюдаване на явленията, събиране на данни, анализиране на информацията и за постигане на резултати.

Възможно е подходът да бъде дефиниран като изследователска стратегия – емпирично изледване, което проучва даден феномен в неговата естествена среда.

Процесът на разработване на кейс стъди включва следните основни етапи: проучване, писане, корекции и публикуване.

Разработване на кейс стъди - анализ на случайПроучване: Основната задача е откриването на подходящ изследователски обект (напр. организация). След това трябва да бъде събрана цялата необходима информация от хора, групи и други източници в рамките на избраната организация. На този предварителен етап се проверяват факти, кръстосват се различни източници и се полагат основите на бъдещото изследване. Търси се отговор на следните въпроси: Защо е необходим този кейс, на кого ще послужи? Кои типове проблеми трябва да бъдат включени в него? Коя организация може да илюстрира най-добре кейса? Прочети цялата публикация…

Организирани преживявания – оценка и избор

Всички организирани преживявания, релизирани с помощта на фасилитатор, трябва да бъдат добре осмислени от участниците. Неизказаните чувства или липсата на разбиране могат да попречат на усвояването на положителния опит от преживяването. Именно в процеса на осмисляне и оценка на събитието се  проявява особено ярко ролята на фасилитатора. Той трябва да насочи участниците в процеса на трансформиране на колективното преживяване в личен житейски опит. Затова фасилитаторът избира преживяване въз основа на два критерия: своята собствена компетентност (ще бъде ли самият той способен да се справи с организацията на преживяването и усвояването на резултатите от него?) и нуждите на участниците. Прочети цялата публикация…

Ролеви игри – оценка и избор

Добрата ролева игра възпроизвежда най-важните условия на една реална ситуация, опирайки се на колкото е възможно по-малко детайли, за да бъде лесно разбираема за участниците в нея.

Полезността на една ролевата игра зависи от полето на приложение на нейните резултати, както и от сериозността на предизвикателствата, пред които се изправят участниците в нея. Ролева игра, която страда от липсата на заложен конфликт и  в която липсват разнообразни проблемни ситуации, може да се окаже отегчителна и да не провокира интереса на участниците.

Ролеви игриВ областта на развитието на човешките ресурси ролевите игри се прилагат за изучаване на пет основни типа проблеми:

  • власт и авторитет – ефективността на упражняването на властта, с която някой разполага, е основен проблем. Чрез ролевата игра се цели оптимизиране на отношението властимащ-подчинен и изглаждане на потенциални конфликти.
  • морал и споделени ценности – стимулиране на чувството за общност, общи усилия към общата цел.
  • цели -  придават форма на човешките усилия, но ако не са достатъчно ясни, може да се стигне до разпиляване на силите и провал. Прочети цялата публикация…